W 71 Datumstempel Standard
   W 72 Datumstempel Einsatz Standard
   W 73 Datumstempel Kurz
   W 74 Datumstempel Einsatz Kurz
   W 76 Datumstempel OHV
   W 77 Datumstempel OHV Kurz